ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 7, 2013

ನನ್ನದಲ್ಲದ ಕವಿತೆ!

ನಡೆಯುತ್ತಾರೆಲ್ಲರೂ ರಸ್ತೆಯಲಿ
ನಿಧಾನವೋ, ಅವಸರವೋ,
ಅವರವರದೇ ಅವರವರಿಗೆ,
ಎಲ್ಲರದೂ ಒಂದು ಕತೆ, ವ್ಯಥೆ!

ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಮುಚ್ಚುವರಂತೆ,
ಮೊನ್ನೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಗೆ ಧೂಳು ಬರದಿರಲೆಂದು,
ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಿದು ಊಟದ ಸಮಯ,
ಹೊಟ್ಟೆಬಿರಿದೆದ್ದು ಆಕಳಿಸುವರು ಕಡಲಲೆಯಂತೆ!

ಯಾರದೋ ಮನೆಯ ಕೋಣೆಗಳಲೊಂದಿಷ್ಟು
ರಾಗರಂಗು, ಪ್ರಣಯ ಕೇಳಿ!
ಮತ್ಯಾರದೋ ಅಂಗಳದಲಿ ಹೂವಿನ ಘಮ,
ಸೂರ್ಯ ನಗದಿದ್ದರೂ ಮೋಡ ಕವಿದು!

ಬಾಲಬಿಚ್ಚುತ್ತವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ,
ಹೊಸಮುಖಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಲ್ಲಿಸುವವರಿಲ್ಲ!
ಗಿಡುಗಗಳೂ ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತವಲ್ಲಿ
ಉರಿವ ಒಣ ಎಲುಬಿಗೆ, ಹಸಿದು
ನಿಲ್ಲಿಸುವವರಾರು ಕಾಲವನು?

ಯಾರೋ ಉಡುದಾರವನೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ
ತಾವುಟ್ಟ ಉಡುಗೆಯದು ಜಾರಿದ್ದರೂ,
ಮಡಿಯೆನ್ನುವವರಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗೆ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು
ಕಣ್ಣು ಕಾಣದವರಿದ್ದಾರೆ, ಕಿವಿಗೊಡದವರಿದ್ದಾರಂತೆ!
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಲ, ಎಲ್ಲದಕೂ ಕಾಲ
ಕಾಲ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ ಕಾದು!

ಇದು ಕವಿತೆ, ನನ್ನದಲ್ಲದ ಕಾಲದ್ದು!

=======
ಚಿತ್ರಸೌಜನ್ಯ: ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್