ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2013

ಹುತ್ತದೊಳಗಿನ ಗೆಲುವು!

ಹುತ್ತದೊಳಗಣ ಹಾವು ಬುಸುಗುಡುವಾಗ
ಮೆತ್ತಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಕೂತೆ, ಮಣ್ಣು ಯಾರದ್ದು?
ಗೆದ್ದೆನೆನಬಹುದು ನಾಗರ ನಾಲಗೆಯ ಹೊರಚಾಚಿ,
ಗೆದ್ದಲನು ನೆನಪಿನೆದೆಯೊಳಗಿಟ್ಟರೆಕ್ಷಣ ನಕ್ಕೆ!

ಹರಿಸಿ ಬೆವರನು ಬೆರೆಸಿ ಜೊಲ್ಲ ಮುದ್ದೆಗೈದು
ಕೊರೆದು ನೆಲವನು ಮಣ್ಣ, ಮೇಲೆತ್ತಿ ಗೂಡ
ಬದುಕಬೇಕೆನುವಾಗ ನುಸುಳುವವನಿಲ್ಲಿ ವಿಷ!

ಹೆಡೆಯೆತ್ತಿ ನಿಲುವುದಕೆ ಶ್ವಾಸ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ
ಹಾವಹಲ್ಲ ಗಾತ್ರದ ಜೀವವು, ತೂತ ತೊರೆದು
ತೆರಳಬೇಕಲ್ಲಿ, ಉರಗದುದರದಿ ಉರಿವ ಮೊದಲು!

ಹೆಸರೆನಿತು ಬಲುಜೋರು, ಹೆಡೆಬಿಚ್ಚುವವರಿಗೆ,
ಮುರಿಯದಿದ್ದರೂ ಮೈ, ಬಲದೊಳಗೆ ಹುದ್ದೆ!
ಗೆದ್ದಲ ಗೆಲುವೇ? ಇಲ್ಲ, 'ಶೇಷ' ಸೋಲು ಎನಲೇ?
==

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್