ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2012

ಹೊರಬನ್ನಿ ಜಾತಿಗಳೇ...!

ಜಾತಿ-ಜನಿವಾರಗಳ ಗಂಟೆಳೆದು ನೇಣು ಹಾಕಹೊರಟವರೆ
ಕೇಳಿ ನೀವರೆಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದೊಳು ನೂಲಿಹುದೆ?
ಕೀಳ ಹೊರಟಿರಿ ಎಂದೆನದಿರಿ ಬೇದಭಾವಗಳ ಬರಿದೆ ಬಾಯಲಿ
ನಿಮ್ಮ ನರನಾಡಿಗಳಲಿ ಹರಿವ ನೆತ್ತರು ಕೆಂಪಗಿರಲಿ ಮೊದಲು!

ಬೀಳದಿರಿ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿಂದ ನೇರನೆಲಕೆ ಮಣ್ಣಾದೀತು ಜೋಕೆ,
ಮೊಲೆಹಾಲು ಉಂಡುಬನ್ನಿ, ನಾಲಗೆಯ ಕೆಸರು ತೊಳೆದೀತು,
ಕರುಳಕರೆಗೊಮ್ಮೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು, ಕಣ್ತೆರೆದು ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸೆ,
ರುಚಿಯಾದೀತು ತಾಯ್ನೆಲ, ಬಳಿಕ ಕಿರುಚುವಿರಂತೆ ಬಾಯ್ತೆರೆದು!

ಕೊರೆಯದಿರಿ ಕನ್ನ, ಕಂದರಗಳ ಅಗೆದು ಕುಹಕಿಯಾಗದಿರಿ
ಕಹಿಯುಣ್ಣುವವರು ನೀವೇ ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಬಿದ್ದು ಅದರೊಳಗೆ!
ಸಾವನಪ್ಪದಿರಿ ಉಸಿರ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಕೆಸರೊಳು ಹೂತಂತೆ ಜೀವ,
ಕಳೆಯಾಗದಿರಿ ಹಸಿರ ಪೈರೊಳಗೆ ಬುಡ ಕೊರೆವ ಹುಳದಂತೆ!

ತೆರೆಯ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮೆದೆಯನು, ಮುದ್ದಿನಲಿ ಮಾನವತೆಯ ಸಾರ ಬನ್ನಿ,
ಸವಿಯ ಬನ್ನಿ ಸತ್ವವಿಹುದು ಐಕ್ಯದಲಿ, ಭಾವೈಕ್ಯದ ಬೆಸುಗೆಯಲಿ!

====
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್

ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2012

ನಕ್ಕು ಬಿಡು!

ಬೆರೆಯಗೊಡು ತೆರೆದು ಹಗುರವಾಗಲಿ
ಮನವು ಮಗುವ ಮಂದಹಾಸದಲಿ ತೇಲಿ
ಸುಳ್ಳ ಸುಳಿವಿರದ ಮನದಾಳದ ಕೋಡಿ
ಹರಿದು ತಿಳಿನೀರ ತೊರೆಯಂದದಿ ಮೋಡಿ!

ತೋಳತೆಕ್ಕೆಯಲಪ್ಪಿ ಬಲು ಹರುಷದಲಿ
ಮರೆವೆ ನನ್ನ ನಾ ಮುದವಿತ್ತು ಮನದಿ
ಏನನಿಟ್ಟಿರುವೆ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ನಗುವೊಳಗೆ
ಎನ್ನ ಹೃದಯದ ನೋವ ಅಳಿಸುವಂದಕೆ!

ನಾ ಮಗುವಾಗಿ ಜಗದಿ ನಲಿಯಬೇಕು
ಗುರುವಾಗೆನಗೆ ನಗೆಯ ಧಾರೆಯೆರೆದು
ಹಗುರಾಗಿಬಿಡಬೇಕು ಮನವು ನಿನ್ನಂತೆ
ತೊದಲಬೇಕಿನ್ನು ತೊರೆದು ಚಿಂತೆ!

ನಕ್ಕು ಬಿಡು ನಕ್ಕು ಬಿಡು ನೀ ಮಗುವೇ
ನೋವ ಸಿಕ್ಕ ಬಿಡಿಸಿಬಿಡು ಬಾ ನಗುವೇ!
====

ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2012

ಮಣ್ಣಾಗಬೇಕು!

ತೊಳೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಒಳಗೊಳಗೆ
ಕುದಿವ ಹೊಲಸುಗಳ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸಿ
ತಿಳಿಯಾಗಬೇಕು ತನುವು ತೆರೆದು!

ಬೆಳೆದು ನಿಲಬೇಕು ಬೆಳಕೊಳಗೆ
ಕತ್ತಲ ಕಸುಬುಗಳ ಕಟ್ಟಲೆಯಿರದೆ
ಸವಿಯಾಗಬೇಕು ಮನವು ಮೆರೆದು!

ಬೆಸೆದು ಬಂಧಗಳ ಒಲವೊಳಗೆ,
ಕಠಿಣ ಕಾಲಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಮುರಿದು
ಮೆದುವಾಗಬೇಕು ಹೂವಂತೆ ಬಿರಿದು!

ಹೊಳೆದು ನಗಬೇಕು ಜಗದೊಳಗೆ
ಕಸುವ ಹಿರಿಮೆಗಳ ಪಟ್ಟಗಳಿಸಿ
ಮಣ್ಣಾಗಬೇಕು ಬದುಕು ಸವೆದು!
=====

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ:ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್